Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt van u verwacht dat u de gebruiksvoorwaarden gelezen heeft en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van de website www.essentialbrowaesthetics.com
De informatie die via deze website verstrekt wordt is slechts algemeen van aard en enkel bedoeld voor informatieve en promotionele doeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld en er daarbij gebruikgemaakt is van betrouwbare bronnen, staat Essential Brow Aesthetics niet in voor de juistheid, actualiteit en/of volledigheid van de inhoud. Daarnaast kan de informatie niet worden beschouwd als vervanging voor een behandeling of consult bij een gediplomeerde behandelaar, zoals een dermatoloog, huidtherapeut, psycholoog of huisarts. Essential Brow Aesthetics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die mogelijkerwijs is ontstaan door de inhoud van deze website. Bovendien wordt er geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Informatie van derden
Het kan voorkomen dat er op de website van Essential Brow Aesthetics links naar websites van derden staan. Ook hierbij aanvaardt Essential Brow Aesthetics geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van desbetreffende website(s). Essential Brow Aesthetics heeft websites van derden niet beoordeeld op juistheid, actualiteit en/of volledigheid van informatie. Essential Brow Aesthetics behoudt zich dan ook te allen tijde het recht om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het beleid van Essential Brow Aesthetics.

Gebruik van informatie
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle via deze website aangeboden informatie, waaronder teksten, de lay-out, grafisch materiaal, foto’s en logo’s berusten bij Essential Brow Aesthetics. De website is speciaal ontworpen voor Essential Brow Aesthetics en mag onder geen voorwaarde worden nagemaakt of gekopieerd waardoor op welke wijze dan ook verwarring tussen een ander bedrijf en Essential Brow Aesthetics zou kunnen ontstaan. Het is daarom ook niet toegestaan om informatie van de website over te kopiëren, te downloaden of op welke manier dan ook te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Essential Brow Aesthetics. Informatie op deze website mag daarentegen wel afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Essential Brow Aesthetics heeft het recht om de aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder nadere berichtgeving. Het is raadzaam om met regelmaat te controleren of de op de website aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, aangepast is.

Toepasselijk recht
Op deze website, inclusief disclaimer, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het onderdeel van de branche waarin Essential Brow Aesthetics opereert.