Algemeen

1.1 Onderstaande algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van een behandeling die wordt gesloten tussen Essential Brow Aesthetics en de klant.
1.2 Essential Brow Aesthetics behoudt zich het recht om de voorwaarden te allen tijde te kunnen aanpassen.
1.3 Essential Brow Aesthetics behoudt zich het recht om prijzen tussentijds aan te passen. Prijswijzigingen worden minimaal 21 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar gemaakt op de website.
1.4 Bij het niet komen opdagen dient de klant het totaalbedrag van de geboekte behandeling te betalen alvorens er een nieuwe afspraak kan worden ingepland.
1.5 Indien de klant twee keer niet voor een afspraak komt opdagen, is het niet meer mogelijk om nog een afspraak te maken bij Essential Brow Aesthetics.

Totstandkoming van de afspraak
2.1 De afspraak staat vast nadat de klant via de website van Essential Brow Aesthetics de behandeling heeft geboekt en Essential Brow Aesthetics in de vorm van een bevestigingsmail heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren op gewenste datum en tijdstip.
2.2 De klant is zelf verantwoordelijk om een correcte telefoonnummer/mobiele nummer en e-mailadres in te vullen bij het maken van een afspraak. Als dit niet het geval is, ontvangt de klant geen bevestiging en herinneringen betreffende de afspraak.
2.3 Essential Brow Aesthetics kan geplande afspraken verschuiven om eventuele gaten in roosters op te vullen. Dit zal gaan om verschuivingen van maximaal 30 minuten. Indien dit het geval is, zal Essential Brow Aesthetics telefonisch contact opnemen met de klant.

Betaling
3.1 De klant dient voor elke behandeling online een aanbetaling te doen. Deze aanbetaling omvat 50% van de prijs van de gewenste behandeling. Het resterende bedrag dient direct na de behandeling in de salon in cash, via pin of tikkie afgerekend te worden.

Aanbetalingen en verzetten/annuleren van de afspraak
4.1 Het annuleren of verzetten van een afspraak dient minimaal 48 uur voorafgaand aan de behandeling te worden gedaan, tenzij er sprake is van overmacht. Overmacht omvat hetgeen de wet daarover zegt. Indien er binnen 48 uur wordt geannuleerd of verzet, raakt de klant de aanbetaling kwijt.
4.2 Essential Brow Aesthetics betaalt in geen enkel geval de aanbetaling terug. Indien de klant een afspraak verzet, kan deze de aanbetaling binnen 90 dagen gebruiken voor een andere behandeling. De dagen gaan in vanaf de dag nadat de klant in eerste instantie de afspraak had staan.

Verplichtingen van Essential Brow Aesthetics
5.1 Essential Brow Aesthetics heeft een inspanningsverplichting, wat wil zeggen dat Essential Brow Aesthetics elke behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap zal uitvoeren.
5.2 Essential Brow Aesthetics vraagt elke klant naar informatie die relevant is voor adequate uitvoering van een behandeling.
5.3 Voor aanvang van een permanente make-up behandeling dient de klant een Toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Ook dient de klant de voor‐ en nazorginstructies door te nemen en deze te ondertekenen.
5.4 Essential Brow Aesthetics is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft gedeeld voor of tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk als de klant dit zelf vertelt of als dit voortvloeit uit de gegeven informatie. De geheimhoudingsplicht vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Essential Brow Aesthetics wordt verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
5.5 Essential Brow Aesthetics zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroepscompetenties vallen.

Verplichtingen van de klant
6.1 Essential Brow Aesthetics doet geen permanente make-up behandelingen als er sprake is van een zwangerschap. Indien dit het geval is, kan de klant de reeds betaalde aanbetaling gebruiken voor een andere behandeling of hier een tegoedbon voor krijgen. De klant dient dan een e-mail te sturen naar info@essentialbrowaesthetics.com.
6.2 De klant is verplicht Essential Brow Aesthetics tijdig te informeren over zaken die van belang kunnen zijn voor een adequate uitvoering van de behandeling en is verplicht alle gegevens te verstrekken waarvan Essential Brow Aesthetics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering.
6.3 Tot 2 weken na de permanente make-up behandeling mag de klant niet onder zon of zonnebank. Essential Brow Aesthetics is niet verantwoordelijk voor snellere vervaging tijdens de zomermaanden.
6.4 De klant dient tijdig op de afspraak te verschijnen bij Essential Brow Aesthetics. Als de klant door drukte in het verkeer wat later aankomt, dient deze dit door te geven via telefoonnummer 070-2041313. Indien de klant meer dan 15 minuten te laat komt, is het niet meer haalbaar om de behandeling voort te zetten. De afspraak wordt dan geannuleerd en de aanbetaling is dan 90 dagen geldig voor het inplannen van een nieuwe afspraak.
6.5 De klant dient zich gepast te gedragen in de salon. Indien de klant na meerdere waarschuwingen ongepast gedrag blijft vertonen, heeft Essential Brow Aesthetics het recht de klant toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Permanente make-up
7.1 Indien de klant eerder permanente make-up behandelingen heeft laten doen, is een foto vooraf noodzakelijk. Essential Brow Aesthetics kan dan vaststellen of een cover-up mogelijk is. De klant kan een e-mail sturen naar info@essentialbrowaesthetics.com.
7.2 De touch-up prijzen voor permanente make-up gelden in eerste instantie alleen voor bestaande klanten. Indien de klant elders permanente make-up gedaan heeft en de touch-up door Essential Brow Aesthetics wil laten doen, dient de klant een foto te sturen van de wenkbrauwen. Essential Brow Aesthetics kan dan bepalen of een touch-up mogelijk is.
7.3 Na de eerste behandeling is de klant zelf verantwoordelijk om de touch-up behandeling tussen 5 à 8 weken te boeken. Essential Brow Aesthetics is niet verantwoordelijk voor behandelingen die niet tijdig gedaan kunnen worden vanwege een volgeboekte agenda.
7.4 De touch-up binnen 5 à 8 weken is enkel geldig voor klanten die maximaal 8 weken geleden een nieuwe behandeling hebben laten uitvoeren door Essential Brow Aesthetics. Deze afspraak is niet meer bij de prijs inbegrepen als het langer dan 8 weken geleden is. Essential Brow Aesthetics annuleert de afspraak ingeval deze incorrect is ingepland.
7.5 Indien de klant één week of minder van tevoren botox of fillers heeft laten zetten in de te behandelen zone, zal Essential Brow Aesthetics de permanente make-up behandeling niet uitvoeren. De klant raakt de aanbetaling dan kwijt.
7.6 Bij het boeken van een bijkomende behandeling binnen 3 maanden na de eerste bijwerking, betaalt de klant €60,-. Deze behandeling is één keer per 12 maanden geldig; het is niet mogelijk om elke 3 maanden een nabehandeling voor hetzelfde tarief te boeken.

Klachten
8.1 Indien de klant een klacht heeft over een behandeling en/of product, dient te klacht zo snel mogelijk doch binnen 48 uur na de behandeling via e-mail binnen te zijn bij Essential Brow Aesthetics. Er kan gemaild worden naar info@essentialbrowaesthetics.com.
8.2 Essential Brow Aesthetics zal de klacht eerst onderzoeken en vervolgens bij eventuele tekortkomingen de behandeling kosteloos herstellen binnen korte termijn.

Aansprakelijkheid
9.1 Essential Brow Aesthetics is uitsluitend aansprakelijk voor zaken die een rechtstreeks gevolg zijn van tekortkomingen bij de behandelingen, en die tot schade geleden hebben bij de klant. In alle gevallen is de schade beperkt tot de het bedrag van de behandeling.
9.2 Essential Brow Aesthetics is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die door de klant zijn meegenomen naar de salon.
9.3 Essential Brow Aesthetics heeft het recht om aan de klant een schadevergoeding te eisen, indien de klant meubilair, apparatuur, producten of andere goederen in de salon opzettelijk beschadigt.